SeAMK Wellbeing Labsissä on vahvasti läsnä kokeilukulttuuri, projektimainen tiimityöskentely ja asiakaskohtaamiset aidoissa ympäristöissä | SeAMK Blogit

SeAMK Wellbeing Labsissä on vahvasti läsnä kokeilukulttuuri, projektimainen tiimityöskentely ja asiakaskohtaamiset aidoissa ympäristöissä

Blogi:

SeAMK Wellbeing Labs on Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalojen uusi oppimis-, innovaatio- ja palveluympäristö. Kokonaisuus muodostuu Hyvinvointiteknologian, Simulaatioiden ja Opiskelijatyön osa-alueista. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä asiantuntijapalvelut läpileikkaavat koko toimintaa. SeAMK Wellbeing Labs on edistänyt sosiaali- ja terveysalojen sidosryhmien välistä yhteistyötä erilaisia yhteistyötapoja ja työelämäläheisiä toimeksiantoja hyödyntämällä.

– Wellbeing Labsin kehittämis- ja oppimisympäristö noudattelee living lab -toimintamallia ja perusajatuksena on saada eri osapuolet kohtaamaan käsiteltävien ilmiöiden ympärille. Kehittämistyössä osapuolet, kuten mahdollistajat, kehittäjät ja loppukäyttäjät, osallistuvat kehittämistyöhön prosessin eri vaiheissa, kertoo SOTE Living Lab -hankkeen projektipäällikkö sekä SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyön suunnittelija Marika Kääriäinen.

Wellbeing Labs on oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa on vahvasti läsnä kokeilukulttuuri, projektimainen tiimityöskentely ja asiakaskohtaamiset aidoissa ympäristöissä.

SeAMK Wellbeing Labs - Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalojen uusi oppimis- ja innovaatio- ja palveluympäristö.
SeAMK Wellbeing Labsin toimintaympäristön kuvaus.

Työelämäyhteistyötä opintojaksoilla ja erilaisissa harjoitteluissa

Kevään 2023 aikana SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyössä harjoittelunsa suoritti viisi sairaanhoitajaopiskelijaa ja kaksitoista fysioterapeuttiopiskelijaa. Harjoitteluiden lisäksi opiskelijat toteuttivat Wellbeing Labs -yhteistyössä tehtäviä työelämätoimeksiantoja muun muassa opintojaksojen ryhmänohjaustilanteissa, projektiharjoittelussa, käyttäjälähtöisen kehittämisen opintojaksolla sekä näyttötilanteissa.

– SeAMK Wellbeing Labs -yhteistyön kulmakivenä on työelämän tarpeet, jotka sanoitetaan toimeksiannoksi sekä käyttäjälähtöisyys kehittämistyössä ja toimijoiden välinen vuorovaikutus. Näihin toimeksiantoihin tartutaan oppimisympäristössä erilaisin mahdollisuuksien mukaan moniammatillisin kokoonpanoin, Kääriäinen sanoo.

Opiskelijatyön toimeksiantoja muotoillaan yhdessä työelämän toimijoiden kanssa ja opiskelijat osallistuvat toimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työelämätoimija sitoutuu esittelemään toimeksiantonsa toteuttajille, olemaan toteutuksen ajan saatavilla ja tukena tarvittaessa sekä antamaan palautetta toteutuksen onnistumisesta. Opettajilla on tärkeä rooli olla mukana tuomassa esiin oppimistavoitteet ja pedagoginen näkökulma jo opintojaksointegraatioiden suunnitteluvaiheessa. Lisäksi opettajat voivat toimia toteutuksissa konsultaatioapuna.

Opiskleijat hoitavat nalleja.
Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat ovat tuottaneet yhdessä mukavia terveydenedistämisen tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. Nallesairaalan hoitajan vastaanoton jälkeen nallet hoitajineen pääsivät fysioterapeutin vastaanotolle. Yhteistyötä tehtiin MLL:n Seinäjoen paikallisyhdistyksen kanssa.

Henkilö laittaa passiin leimoja.
Toimintapassin leimaus vuoden 2022 Kevätriehassa, joka järjestettiin yhteistyössä Kasperin alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Case Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia

SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyön ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja on kuluneen vuoden aikana kehittynyt harppauksin eteenpäin.

– Kehittäminen on ollut antoisaa yhteisten keskusteluiden ja rohkeiden kokeilujen myötä. Toimeksiantajatahona Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia on ollut joustava, keskusteleva ja kehittämismyönteinen. Opiskelijayhteistyö on toteutunut tähän mennessä pääosin pidempien harjoittelujaksojen aikana ja muuta kehittämis- ja yhteistyötä tehdään jatkuvasti, iloitsee Kääriäinen.

Fysioterapeuttiopiskelijat ovat työskennelleet urheiluakatemiayhteistyön kautta niin yksilöasiakkaiden kuin ryhmien parissa. He ovat päässeet olemaan läsnä niin kutsutussa ”akatemia-arjessa” osallistuessaan kolmena päivänä viikossa lajiryhmän toimintaan. Osa urheilijoista on käynyt myös Kampustalolla ohjauksessa. Yksi osa yhteistyötä on urheilijakartoitusten tekeminen eri lajiryhmien urheilijoille.

– Kartoituksen sisältö on Wellbeing Labs -opiskelijoiden, -työelämäohjaajien (opettaja-asiantuntija) sekä urheiluakatemiatoimijoiden (valmennuskoordinaattori, valmentajat) yhdessä kehittämä. Tavoitteena on, että mittaustulokset antavat tietoa niin urheilijalle itselleen kuin valmentajallekin, myös pidemmällä aikavälillä. Tulosten hyödyntämistä myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on suunniteltu, Kääriäinen sanoo.

Urheiluakatemiayhteistyö tukee kehittäjänä toimivan opiskelijan omia tavoitteita niin yleisten työelämätaitojen oppimiseksi kuin ammatillisten taitojen kartuttamiseksi. Opiskelijan ohjaajina toimivat Wellbeing Labs Opiskelijatyön työelämäohjaajat sekä tarvittaessa opettaja-asiantuntija. Opiskelijoilla on usein mahdollisuus konsultoida ja kontaktoida myös SeAMKin TKI-asiantuntijoita.

Urheiluakatemialaisella nuorella on, niin halutessaan, mahdollisuus saada yksilöllisempää ohjausta ja neuvontaa harjoittelunsa tueksi. Ammattilaisille yhteistyö tarjoaa puolestaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia, kuten tutustua uusiin tutkimustuloksiin, joita opiskelijat jalkauttavat työelämään, tai teknologioihin, joita voi hyödyntää erilaisissa fyysisten ominaisuuksien mittauksissa.

– SeAMK Wellbeing Labsin opiskelijoiden ymmärrys ja tieto urheilun toimintakentästä on lisääntynyt tämän yhteistyön myötä. Reflektointi tehdyistä havainnoista, saaduista mittaustuloksista ja koetusta vuorovaikutuksesta toimijoiden kesken ovat keskusteluiden perusteella olleet loistavia oppimisen paikkoja. Tulevaisuuden tavoitteena toiminnalla on, että voimme yhdessä tukea nuorten akatemiaurheilijoiden polkua moniammatillisen tiimin avulla. Tällainen tiimi mahdollistaa nuoren urheilijan kokonaisvaltaisemman huomioimisen ja tukemisen entistä paremmin, summaa Kääräinen.

Tervetuloa tutustumaan!

SeAMK Wellbeing Labsin seuraava toimintakausi käynnistyy jälleen elokuun 2023 lopulla, heti uuden lukuvuoden kynnyksellä. Yhteiskehittämisellä innovaatioita – SOTE Living Lab -hanke järjestää SeAMKin henkilökunnalle mahdollisuuden tulla tutustumaan toimintaan ja tiloihin Kampustalolle 28.8.2023. SeAMK Wellbeing Labsiin voi tutustua lisää osoitteessa wellbeinglabs.seamk.fi. Sivuston ylävalikosta löytyvistä tietopankeista voi löytää esimerkkejä yhteistyötavoistamme. Sivustolta voi löytää tietoa myös hyvinvointiteknologioista ja simulaatioista sekä näiden alta löytyvistä palveluista. Työelämäyhteistyötä ja ympäristön toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja sen teemme mieluusti yhteistyössä!

Marika Kääriäinen
Fysioterapeutti (AMK)
Projektipäällikkö, Yhteiskehittämisellä innovaatioita – SOTE Living Lab -hanke
Suunnittelija, SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyö
SeAMK – Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. +358 40 830 0393
marika.kaariainen(at)seamk.fi