Fysioterapian opiskelijat soveltavat näyttöön perustuvaa tietoa | SeAMK Blogit

Puheesta tekoihin – fysioterapian opiskelijat soveltavat näyttöön perustuvaa tietoa aidoissa asiakastilanteissa

Blogi:
Fysioterapian opiskelijat Emilia Havimäki ja Jussi Kivipelto ohjaavat Matti Kuusivaaraa kahvakuulien nostamisessa.

Fysioterapian opiskelijat Emilia Havimäki ja Jussi Kivipelto ohjaavat Matti Kuusivaaraa harjoitteiden suorittamisessa.

Tiedonnälästä ei ole haittaa

Asiakkaamme etsivät usein tietoa vaivojensa tueksi erilaisista nettilähteistä ja joskus he onnistuvatkin löytämään asioita, joita heidän tulisi tehdä terveytensä edistämiseksi. Myös fysioterapeutin tulee olla aktiivinen tiedon etsijä, eikä hän voi fiksoitua vanhoihin käytänteisiin tässä valtaisassa tietotulvassa. Fysioterapian tutkinto-ohjelmassa otetaan selvää, mitä on näyttöön perustuva fysioterapia ja tietoa sovelletaan perustellusti aitoihin asiakastilanteisiin.

Tiedonhankinta on suositeltavaa

Fysioterapian opiskelija selvittää aikuisten tuki- ja liikuntaelin kurssilla artroosin (nivelrikon) etiologiaa ja taudinkuvaa. Aiheesta on julkaistu sekä valtakunnallinen Käypä hoito- suositus, että polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus. Suositukset pohjautuvat lukuisiin tutkimuksiin ja niistä esiin nousseisiin hyviin käytänteisiin. Näyttöön perustuva fysioterapia on tutkimustiedon, kliinisen asiantuntemuksen, kustannustehokkuuden, eettisten periaatteiden sekä asiakkaan mielipiteen, arvojen ja toiveiden perusteella muodostuva paras mahdollinen yksilöllinen kokonaisuus.

Tällä opiskelijoiden ohjaamalla ”kurssilla” voittavat kaikki

SeAMKin fysioterapian opiskelijat tekevät yhteistyötä kansalaisopiston kanssa ja tarjoavat polvi- ja lonkkavaivaisille asiakkaille mahdollisuuden kuuden viikon mittaiseen ohjattuun harjoitteluun, jossa paneudutaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja toimintakyvyn vahvistamiseen.

Kurssilla on mukana 16 asiakasta, joilla on joko lonkan tai polven artroosi.  Opiskelijat suunnittelevat asiakkailleen kipua lievittäviä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja kehittäviä harjoitteluohjelmia näyttöön perustuvan tiedon valossa. Harjoitteita ohjataan kuuden viikon ajan. Kuudessa viikossa voidaan osoittaa motorisen oppimisen kehitystä ja lisäksi voidaan havaita muutoksia lihasvoiman kehittymisessä sekä kestävyyskunnossa. Harjoitustunneilla todella haastetaan asiakkaita ylittämään omia rajoja, tutkitun tiedon ohjatessa toimintaa.

Asiakkaat odottavat kurssille tullessaan, että heidän lihaksensa vahvistuisivat ja että he pärjäisivät nivelkipujen ja nivelrikon kanssa mahdollisimman pitkään, ilman tekonivelleikkausta. Kokemukset kuuden viikon harjoittelusta ovat olleet antoisia ja palkitsevia puolin ja toisin. Asiakkaat saavat apua vaivoihinsa ja opiskelijat pääsevät työskentelemään näyttöön perustuen aidoissa asiakastilanteissa. Mitä paremmin fysioterapeutti on motivoitunut ja vakuuttunut asiastaan, sitä vahvemmin hänellä on mahdollisuus sitouttaa asiakas harjoittelemaan. Näyttöön perustuvalla toiminnalla saavutetaan hyvä terveyshyöty.

Opiskelijoiden kokemaa

”Kansalaisopiston ryhmän kanssa tehty yhteistyö oli loistava kokemus, josta itse koen saaneeni hurjasti työkaluja käytännön työtä varten. Sain vahvistusta vuorovaikutustaitoihini, sillä asiakkaalle täytyy osata perustella esimerkiksi harjoitteiden merkitys ja vaikutus.”

”Tietoiskujen rakentaminen ja tiedon jakaminen asiakkaille antoivat uutta perspektiiviä asiantuntijana esiintymisestä. Oli innostavaa etsiä tutkittua tietoa ja esittää asia kuulijoille ymmärrettävässä muodossa.”

”Tutkitun tiedon käyttö harjoitteiden valinnoissa korostui asiakkaamme kohdalla ja oli mielenkiintoista soveltaa tutkittua tietoa käytännössä.”

”Terapeuttisten harjoitteluohjelmien rakentaminen ja harjoitteiden ohjaaminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. Mielestäni oli hyvä asia, että tapaamiskertoja oli enemmän kuin yksi, tällä tavoin pystyi jo näkemään hieman progressiota ja harjoitteita pystyi muokkaamaan asiakkaan tarpeiden mukaan.”

”Oli hienoa huomata, miten kuuden viikon aikana asiakkaamme koki saaneensa lisää lihasvoimaa ja hän kertoi myös toimintakykynsä parantuneen, esimerkiksi rappusissa kulkeminen oli harjoittelun jälkeen helpottunut.”

”Kaikkein parasta kurssissa oli oppia soveltamaan opiskellun teorian soveltamista käytäntöön oikeiden asiakkaiden kanssa ja mielestäni onnistuimme koko opiskelijaryhmämme kanssa hienosti.”

Kirjoittaja:

Tarja Svahn
lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala