Opitaan yhdessä diginatiivi-lasten kanssa! | SeAMK Blogit

Opitaan yhdessä diginatiivi-lasten kanssa!

Blogi:
Kaksi lasta kannettavan tietokoneen ääressä.

Mitkä ihmeen TVT-taidot? Kuinka opettaa tieto- ja viestintäteknologisia eli TVT-taitoja varhaiskasvatuksessa, kun itsellekin koko asia saattaa tuntua haasteelliselta ja jopa pelottavalta? Vai oletko enemmän innoissasi? Mitä kaikkea uutta voisin keksiä lasten kanssa digilaitteiden kanssa? Miten hyödyntää digilaitteita monilukutaidon opettelussa ja mediakasvatuksessa?

Elämme tietoteknologisessa yhteiskunnassa ja kaikenlaiset älylaitteet ovat tulleet jäädäkseen. Muutos on tapahtunut huimaa vauhtia! Sanotaan, että viimeisen 20 vuoden aikana kehitys on ollut yhtä nopeaa kuin sitä edellisen 200 vuoden aikana. Elämme uudenlaisessa yhteiskunnassa. Tutkimusten mukaan jopa jo vauvaikäiset käyttävät digilaitteita. Nykyajan lapset ovatkin diginatiiveja; syntyneitä ja kasvaneita kaikenlaisten älylaitteiden ympäröimänä. Heidän maailmankuvansa on erilainen kuin meidän aikuisten. Digiaika näkyy lasten leikeissä, missä näkyvät lasten pelaamat pelit, heidän katsomansa lastenohjelmat ja -elokuvat. Digileikit tulee sallia ja meidän aikuisten/varhaiskasvattajien tehtävänä onkin rikastuttaa leikkejä sekä huomioida lasten maailma myös oppimisen kannalta; tuodaan matematiikkaa Pokepallojen tekemiseen mukaan, Frozen prinsessat voivat leikkiä kauppaleikkejä, Ninjagot voivat tehdä ulos oman parkour-radan, jne.

Oppimiskäsitys kuten vasussa, aikuisia tarvitaan!

Pieni lapsi näpyttelee kannettavaa tietokonetta.Tietoteknologinen aika vaikuttaa lasten oppimiseen. Ulkoa muistamista ei enää tarvita, vaan tieto on sormenpäiden ja älylaitteiden päässä. Teknologinen kehitys väistämättä muuttaa lasten tapaa ajatella ja prosessoida tietoa. Miten auttaa lapsia löytämään oikeaa tietoa, oivaltamaan asioita, oppimaan kriittistä ajattelua ja muodostamaan omia mielipiteitä ja ajatuksia, luomaan käsityksiä jatkuvan virike- ja tietotulvan keskellä? Miten löytää oikea ja luotettava tieto?

Siihen tarvitaan meitä aikuisia, jo varhaiskasvatuksessa. Kuten varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) perusteissakin sanotaan oppimiskäsityksestä, meidän tehtävämme on auttaa lapsia ajattelemaan itse. Vasun mukaan varhaiskasvattajien velvollisuus on opettaa ja tukea lapsia tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittymisessä ja lisäksi näitä taitoja tarvitaan nykypäivänä lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä osallistumisessa yhteiskunnassa. Näiden taitojen osaaminen edistää lasten tasa-arvoa niin kasvatuksessa kuin koulutuksessa. Meidän aikuisten/varhaiskasvattajien on vaikea kuvitella, mitä kaikkia TVT-taitoja lapset tulevat tarvitsemaankaan elämässään tällä teknologian aikakaudella!

Aikuisia tarvitaan myös tukemaan lapsia itsesäätelyssä, luomaan rajoja, suojelemaan haitallisilta sisällöiltä, opettamaan laitteiden vastuullista käyttöä, huomioimaan ikärajat ja tietosuoja-asiat sekä tärkeimpänä opettamaan tasapainoa levon, ruokailun, liikunnan, digilaitteiden käytön ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen kesken. Tässä aikuiset toimivat itse mallina lapsille.

Mitä tarvitaan?

 Iloa, positiivista asennetta ja innostusta!

Varhaiskasvattajien ja varhaiskasvatuksen järjestäjien/ kuntien tehtävänä on mahdollistaa pedagoginen toiminta TVT-laitteiden parissa: opettaa perusteet ja alkeet esim. älypuhelinten, iPadien, tablettien, robottien ja tietokoneiden käyttöön, yhdessä huoltajien kanssa.

Ilman laitteita ei voi myöskään opettaa tai perehtyä! Kaikki varhaiskasvatuksen järjestäjät/ kunnat ovatkin Opetushallituksen määräyksen mukaisesti velvollisia hankkimaan näitä laitteita, että lapset saavat mahdollisuuden oppia näitä tärkeitä taitoja. Varhaiskasvattajat ovat myös oikeutettuja saamaan koulutusta aiheesta.

Mistä lähteä liikkeelle?

Lapsi tablettitietokoneen ääressä.Seinäjoen ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen täydentävien opintojen kehittämistehtäväni käsittelee aihetta, miten käyttää iPadeja varhaiskasvatuksessa. Helpoiten pääset alkuun tutustumalla lapsille suunnattuihin pedagogisiin sovelluksiin ja kokeilemalla niitä ensin itse. Ota ensin käyttöön muutama sovellus iPadilla tai tabletilla, esim. Mollan ABC kirjainten harjoitteluun, Turtle koodauksen alkeiden opetteluun, Quiver väritystehtäviin tai Pikku Kakkonen, mikä tukee useaa eri osa-aluetta. Kehittämistehtävän tuotoksena kokosin oppaan ”Pedagogisia sovelluksia varhaiskasvatukseen – pieni opas iPadeille”. Halutessasi voit pyytää sen alla olevan sähköpostin kautta.

Sovellusten ja iPadien/tablettien käytön kautta lapset saavat oppia tärkeitä TVT taitoja. Sisällöltään laadukkaat pedagogiset sovellukset tukevat lasten kielellistä kehitystä, matemaattisia taitoja ja loogista ajattelua sekä lapset voivat oppia elokuvien ja animaatioiden tekoa, musiikin tuottamista ja koodausta. Lisäksi lapset saavat oppia yhteistyötaitoja, sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja sekä lasten kognitiiviset taidot, hienomotoriikka ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. Onnistumisen iloa jo varhaiskasvatuksessa!

Kehittämistehtävässä, oppaassa ja tässä blogissa mainittujen sovellusten, käyttöjärjestelmien, laitteiden, ohjelmien ja alustojen käyttö ja lataus on aina kunkin aikuisen/ varhaiskasvattajan/ varhaiskasvatuksen järjestäjän/ kunnan omalla vastuulla. Tekijät eivät vastaa näistä.

Lähde rohkeasti oppimaan ja toteuttamaan TVT taitoja!

Jos lapsi osaa, niin kyllä sinäkin!

Vasukin kannustaa luomaan oppivan yhteisön toimintakulttuuria, missä asioita opitaan yhdessä. Vain mielikuvitus, luovuus ja uusien ideoiden toteuttamiskyky ovat rajana siinä, mihin kaikkeen voimme hyödyntää digiteknologiaa varhaiskasvatuksessa ja sen kautta tukea lasten kasvua ja kehitystä. TVT-taidot voidaan liittää kaikkiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 esiin tuomiin oppimisen osa-alueisiin. Toiminnassa tärkeämpää on prosessi kuin saavutettu lopputulos sekä lasten osallisuus.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa oppimiselle, missä koko maailma voidaan nähdä oppimisympäristönä!

Johanna Suutala
VAKA19

Kehittämistehtäväni löytyy täältä (pdf) » 

Oppaan voi halutessaan pyytää osoitteesta johannasuutala09(at)gmail.com

kuvat: Pixabay

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).