Opinnäytetyön aihe motivoi | SeAMK Blogit

Opinnäytetyön aihe motivoi

Blogi:

Olen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tradenomiksi pian valmistuva opiskelija ja opinnäytetyöni nimi on ”Vaihtelu virkistää” – Työkierron toteutus varhaiskasvatusorganisaatiossa. Aiheen valinnassa minulle oli tärkeä merkitys sillä, että opinnäytetyöstä olisi organisaatiolle jatkossa oikeasti hyötyä. Aihe valikoituikin sen ajankohtaisuuden ja hyödyllisyyden vuoksi, sillä varhaiskasvatusalalla osaamista sekä työtapoja on toimintaympäristön muutosten vuoksi kehitettävä jatkuvasti. Lisäksi toimeksiantajana toimivassa kunnassa on ollut kuntaliitoksia, joiden myötä varhaiskasvatuksen toiminta-alue ja näin ollen myös työkierron mahdollisuudet ovat laajentuneet huomattavasti. Halusin myös aiheen liittyvän opintosuuntaumaani eli liiketoiminnan kehittämiseen.

Opinnäytetyöni avulla kohdeorganisaatio saa omasta työkierron toteutuksestaan tietoa, jota he pystyvät hyödyntämään toiminnan ja toimintatapojen kehittämisessä entistä onnistuneemman työkierron luomiseksi. Tutkimuksen pohjalta suunnittelin organisaatiolle useita erilaisia kehittämisehdotuksia. Ehdotukset on laadittu siten, että enemmän resursseja vaativien toimenpiteiden lisäksi on suunniteltu myös helposti toteutettavissa olevia toimenpiteitä. Kehittämisehdotuksiin pyrin kuitenkin valitsemaan vain sellaisia ideoita, jotka ovat kohdeorganisaatiossa käytännössä mahdollisia toteuttaa.

Opinnäytetyöni tutkimuksen tulosten perusteella työkiertoa tapahtuu kohdeorganisaatiossa melko paljon, mutta innokkuus työkiertoon lähtemiseen on erilaisten syiden vuoksi vähäistä. Suurin kehityskohta organisaation työkierrossa onkin se, miten työkiertoa pystyttäisiin jatkossa toteuttamaan enemmän vapaaehtoisesti ja miten halukkuutta voitaisiin lisätä. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi avoimen keskustelun lisäämisellä työkiertoa suunniteltaessa, laajemmalla informaatiolla työkierrosta ja sen merkityksestä työntekijän oman osaamisen kannalta sekä työkierron käytännön toteutuksen muutoksilla mahdollistamalla myös esimerkiksi lyhyemmät työkiertojaksot ja kiinnittämällä huomiota siihen, että sama työntekijä ei joudu työkiertoon liian usein.

Opinnäytetyön tekemisen aikana opin paljon organisaation kehittämisestä sekä ajattelemaan asioita organisaation hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulmasta. Tuloksia tulkitessa ja kehittämisehdotuksia miettiessä täytyi osata ottaa huomioon monta eri näkökulmaa, kuten johto ja työntekijät. Opinnäytetyön aloittaminen ja tekeminen tuntui aluksi hieman haastavalta, mutta työn tekeminen helpottui jatkuvasti loppua kohden ja mitä pidemmälle työ eteni, sitä motivoituneempi olin. Minun neuvoni tuleville opinnäytetyön tekijöille onkin, että kannattaa valita sellainen aihe sekä kohdeorganisaatio, jotka kiinnostavat itseä oikeasti. Näin motivaatio opinnäytetyön tekemiseen pysyy loppuun asti mahdollisimman korkealla. Itselleni tärkeä motivoiva tekijä oli myös se, että koin opinnäytetyöstäni olevan oikeasti hyötyä kohdeorganisaatiolle. Opinnäytetyön suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta idean muotoutumiselle jää aikaa, sillä ensimmäinen idea ei välttämättä ole se lopullinen. Tärkeää on mielestäni myös luottaa siihen, että tietää itse mitä on tekemässä.

Laura Hahto
SeAMK liiketalouden opiskelija