Mitä on ravitsemuspedagogiikka ja miksi sen toteuttaminen on merkityksellistä? | SeAMK Blogit

Mitä on ravitsemuspedagogiikka ja miksi sen toteuttaminen on merkityksellistä?

Blogi:
Lapsi syö mansikkaa.

Ravitsemuspedagogiikka on kokonaisvaltaista pedagogista toimintaa, jota toteutetaan ruokakasvatuksen menetelmin. Ravitsemuspedagogiikalla voi olla moninaisia päämääriä, kuten esimerkiksi terveyden edistäminen, kestävän elämäntavan edistäminen, ruokakulttuurinen osaaminen tai ruokajärjestelmän tunteminen. Varhaiskasvatuksen ruokasuositus rohkaisee varhaiskasvatuksen kasvattajia toteuttamaan tietoista, tavoitteiltaan määriteltyä ruokakasvatusta, jonka keskiössä on lapsen ruokailon synnyttäminen ja sen vaaliminen. Sovittujen ruokakasvatuksen tavoitteiden ja menetelmien sekä arvioinnin on perustuttava varhaiskasvatuksessa määriteltyihin arvoihin ja perusteisiin. Ruokakasvatuksen menetelmillä voidaan tukea ja vahvistaa lapsen kehonsisäisten nälkä- ja kylläisyysviestien tunnistamista sekä niihin perustuvaa syömistä, syömisen joustavuutta ja myönteistä asennoitumista syömistä kohtaan. Ruokailutilanteiden tavoitteena on ruokavalion monipuolistaminen rohkaisemalla lasta kokeilemaan uusia ruoka-aineita lapsentahtisesti. Ravitsemuspedagogiikkaa voi toteuttaa paikasta riippumatta. Se ei liity ainoastaan ruokailutilanteisiin vaan sitä voi toteuttaa myös ruokailutilanteiden ulkopuolella erilaisin menetelmin. Kaikki ruokaan liittyvä on lapselle aina ruokakasvatusta.

Viime vuosikymmenen alussa on vahvistunut käsitys siitä, että väestön ravitsemus- ja terveyserot syntyvät jo varhaislapsuudessa. Perhe ja varhaiskasvatus ovat tärkeimpiä ja merkittävimpiä kasvuympäristöjä lapsen kehityksen kannalta.  Aikuinen, niin vanhempi kuin varhaiskasvatuksen kasvattaja, vaikuttavat siihen, minkälaiseen ruokavalioon lapsi tottuu ja minkälaista ruokavaliota ja ruokailutottumuksia hän alkaa itse vanhempana toteuttaa. Kehittämällä ruokakasvatusta lapsilähtöisempään suuntaan, voidaan ennaltaehkäistä erilaisia terveyttä uhkaavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ylipainoa ja eriasteisia syömispulmia. Sapere-menetelmä tukee hyvin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia ruokakasvatuksen tavoitteita.

”Lapset syövät sitä, mistä pitävät. Pitävät siitä, mikä on tuttua. Tutuksi tulee se, mitä on tarjolla usein.” – Susanna Angle –

 

Mikä on Sapere?

Sapere on ranskalaisen Jacques Pusaisin kehittämä aistilähtöinen, lasten osallisuutta hyödyntävä ruokakasvatuksen menetelmä. Sapere perustuu aistikokemuksiin sekä niiden tuomiin merkityksiin ruokiin tutustuttaessa ja opittaessa uusiin ruokailutottumuksiin. Menetelmän taustalla on humanistiskokemuksellinen oppimiskäsitys, joka keskittyy kokemuksellisuuteen ja tutkivaan oppimiseen, sillä ajatuksella, että luontaisen uteliasuuden ja tutkimushalun herätessä lapsi kohtaa ja tunnistaa ennakkoluulojaan rohkeammin.

 

Sanna Malmi
VAKA19

Lue lisää ravitsemuspedagogiikasta kehittämistehtävästäni (pdf) »

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).