Kasvatusyhteistyön ja vanhempien osallisuuden tukeminen blogin avulla | SeAMK Blogit

Kasvatusyhteistyön ja vanhempien osallisuuden tukeminen blogin avulla

Blogi:
useita käsiä päällekkäin.

Lapset viettävät ison osan arjestaan päiväkodissa. Vanhempien lisäksi varhaiskasvatuksella on suuri rooli lapsen kasvatuksen polulla. Näiden kahden hyvä yhteistyö on tärkeää. Miten tukea yhteistyötä, kun arki on kiireistä ja aikaa ei aina tunnu riittävän kuin nopeaan tiedonvaihtoon lapsen tuonti- ja hakutilanteissa?

Kasvatusyhteistyö

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvattajien välillä on tärkeää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa sekä suunniteltaessa ja toteutettaessa lapsen kehityksen ja oppimisen tukea. Onnistuneessa kasvatusyhteistyössä yhdistyy lapselle tärkeiden ihmisten, vanhempien ja kasvattajien, tieto ja ymmärrys lapsesta.  Toimiva yhteys vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välillä ja pyrkimys toimia lapsen parhaaksi on tärkeää yhteistyössä.

Hyvässä yhteistyössä on olennaista molemminpuolinen ymmärrys tavoitteista, joihin ollaan pyrkimässä ja välineistä, joilla niihin päästään. Käytännössä se tarkoittaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja päiväkodin toimintamenetelmiä, jotka tulee avata selkeästi ymmärrettävästi arkikielelle. Tällöin varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet ja osatavoitteet ovat vanhempien ymmärrettävissä ja vanhemmat tulevat tietoisiksi mitä ne tarkoittavat ja miten niitä harjaannuttaa päiväkodissa. Näin ollen vanhemmat voivat myös kotona halutessaan harjaannuttaa joitakin näistä taidoista.

Perhe kävelyllä puistossa.

Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat antamaan mahdollisuuden vanhemmille osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Osallisuuden kokemus vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se muodostuu monimuotoisessa sosiaalisten suhteiden verkostossa. Arkiset asiat kuten kuulluksi ja huomioiduksi tuleminen muodostavat osallisuuden kokemisen. Osallisuuden kokemus ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä. Kaikki eivät halua olla mukana kuuluvasti ja näkyvästi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ihminen välttämättä haluaisi olla mukana osallisena. Osallisuuden kokemus voi tulla merkityksellisyyden tunteesta ja siitä, että ihminen kokee olevansa samalla maaperällä toisen kanssa.

Aina ei tarvitse osallistua aktiivisena toimijana, vaan myös hiljainen osallistuja voi saada tunteen osallisuudesta. Vanhempien osallisuudessa nousee esille kokemus kuulumisesta varhaiskasvatusyhteisöön. Kokemus osallisuudesta syntyy merkityksellisistä kohtaamisista ja vastavuoroisesta tiedonvaihdosta. Viime kädessä se koostuu mahdollisuudesta olla mukana yhteisöllisessä prosessissa ja jäsenyyden tunteesta yhteisössä.

Puupalikoita, joissa olevista kirjaimista muodostuu sana blog.

Blogi kasvatusyhteistyön ja vanhempien osallisuuden tukemisessa

Vasussa sanotaan, että pedagoginen dokumentointi mahdollistaa huoltajien ja lasten osallistumisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Se on toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä keskeinen työmenetelmä ja jatkuva prosessi, jossa dokumentit, havainnot ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärryksen pedagogisesta toiminnasta. Vanhemmille suunnattu, päiväkotiryhmän arjesta kertova blogi voi olla osa pedagogista dokumentointia. Kun vanhemmat näkevät päiväkodin arkea, mitä tehdään ja miksi, on heidän helpompi osallistua varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen.

Vanhemmille tulee välittyä sellainen tunne, että he kokevat itsensä tervetulleiksi päiväkodin arkeen ja että heidän yhteistyötään pidetään tärkeänä ja arvostetaan. Päiväkodin avoin ja kannustava ilmapiiri ovat edellytyksiä osallisuudelle. Vanhemmat voi kutsua päiväkodin arkeen mukaan antamalla heille mahdollisuuden seurata päiväkodin arkea blogissa. Blogipostaukset voivat olla tekstejä, videoita, piirroksia tai kuvia, joiden avulla vanhemmat näkevät päiväkodin arkea. Vanhemmat voivat halutessaan kertoa kasvattajille lapsen mietteitä päiväkodissa tehdyistä asioista, jos he lukevat blogia yhdessä lapsen kanssa. Näin kasvattajat saavat arvokasta palautetta niin lapsilta kuin vanhemmilta koskien päiväkodin toimintaa.

Blogipostausten kautta vanhemmille voidaan osoittaa tekstein ja kuvin mitä lapsen päivään tai viikkoon on kuulunut. Päivittäisten kuulumisten vaihto on yleensä hyvin nopeaa, eikä kaikille vanhemmille aina muisteta kertoa kaikkia päivän tapahtumia. Blogissa kaikki vanhemmat pääsevät osallisiksi päivittäisistä tapahtumista. Yksi vanhempien osallisuuden esteistä varhaiskasvatuksessa on tietämättömyys varhaiskasvatuksen sisällöistä. Blogin avulla vanhemmat saavat tietoa varhaiskasvatuksen sisällöistä ja syistä miksi toimitaan juuri niin kuin toimitaan. Tämä edistää myös vanhempien osallisuuden kokemusta.

Lapsia istuu penkillä.

Eeva-Maria Huhtala
VAKA19

Lisää kehittämistehtävästäni pääset lukemaan täältä »

Kuvat: Pixabay

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).